OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


První písemná zmínka

Zemské desky

Urbář panství Dobříš (1610)

Soupis poddaných 1651

Berní rula 1654

Katastr tereziánský 1748

Revisitace TK 1757
Katastr josefský 1785
Katastr stabilní 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Digitalizace 2003
Staré mapy
Staré fotografie
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 23.05.2005

Webmaster

 

Historie obce

Josefský katastr 1785 obec Rymaně

Do beznaděje života poddaných, přišla krátká, ale osvícená vláda císaře Josefa II. Roku 1781 prohlásil Josef II. zrušení nevolnictví a vrátil lidu osobní svobodu ke stěhování, ženitbě, řemeslu a studiím a v témže roku i toleranční patentem náboženskou svobodu. Josef II. došel k přesvědčení, že pozemky selské, panské i duchovní budou zdaněny rovnou měrou a podle stejných zásad. Proto bylo zapotřebí provést nové vyměření veškeré půdy a určit její výnos. A tak patentem ze dne 20.4.1785 byla nahrazena dosavadní jednotka pro odhad výtěžku - usedlost, jednotkou novou, menší a početnější - pozemkem. Také měla odpadnout robota potažní i pěší a nahrazena pěněžitým platem.

Veškeré hospodářsky obdělávané pozemky byly plošně změřeny a rozděleny podle kultur (role, louky, pastviny, vinice, lesy). Neplodná půda (lada) nebyla do katastru pojata svou výměrou a výnosem, jen popsána. Vrchnost si vyměřovala svoji panskou půdu a sedláci svoji pod dohledem vrchnosti a zeměměřičů. Jednotkou se stal 1 provazec = 30,82m = 52 loktů. V knihách přiznání, kterých je v  Čechách 6066 je zapsán každý kus plodné půdy topografickým číslem, jménem držitele gruntu, udáním polohy (sousedních majitelů), šířkou, délkou a plochou parcely a přepočteným výnosem. Nutno zdůraznit, že topogafická čísla se neshodují s topografickými čísly v pozdějším stabilním katastru. Mapy kresleny bohužel ještě nebyly. Aby nedošlo při těchto pracích k omylu a nesrovnalostem byly před vyměřováním přesně vymezeny obvody každého okrsku. Menší osady byly spojeny v jednu katastrální obec. S pracemi na novém katastru se započalo již v roce 1785 a 1.11. 1789 josefský katastr vstoupil v platnost, neměl však dlouhého trvání, protože budil značný odpor u šlechty. Nástupcem po Josefovi II. Leopoldem II. byl  patent pod nátlakem stavů dne 9.5. 1790 zrušen. Placení kontribuce i reluice a desátky byly vráceny do starých předpisů. V roce 1793 bylo pak přistoupeno k upravenému josefskému katastru.

Obec Rymaně je  zapsána v knize přiznání josefského katastru pod evidenčním  číslem 5750. V této knize je uvedeno několik obcí: Zahořany, Rymaně, Senešnice,..., celkem je tu sepsáno 1-21 položení (placzů). Rymaně je také rozdělena na několik "položení" podle místních názvů např. 10-tý Položení: Místní placz obce zahořanské vsi Rymaně (topograf. čísla 229-260), 11-tý Položení: Číhádka (top. 261-270), 12-tý Položení: Kopaniny (top. 271-284), 13-tý Položení: Průhony (top. 285-306), 14-tý Položení: Pod křížem (top. 307-324),...,které se zachovaly a udržují až do dnešních dnů, každý tento "placz" obsahuje několik pozemků označených topografickými čísly s již zmíněným popisem. Výměry pozemků jsou uvedeny již v jitrech a sázích, následuje přepočtený výnos... Nejzajímavějšími údaji, které zde můžeme nalézt, je ale jmenovitý soupis všech hospodářů na Rymani s udáním čísel popisných jejich domů!

V Rymani byli k 21.8. 1785 tito hospodáři:

Číslo popisné domu (chalupy):

 Jméno a příjmení hospodáře:

1 Josef Velebil
2 Josef Velebil
3 Jan Pitelka
4 Václav Buňát
5  Jan Pouček
6 Matěj Pouček
7  Vít Doubek
8  Václav Doubek
9 Jan Minařík
10  Matěj Minařík
11 František Minařík
12 obecní pastouška (dům  obce Rymaně)
13 Josef Hůla
14 Václav Šedivý
15 Václav Minařík
18 Antonín Slabihoudek
21 František Kratochvíl

Náhled do knihy přiznání josefského katastru obce Rymaně:

12-tý Položení Kopaniny:

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.