OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


Grunt N.C.1
První písemná zmínka
Berní rula 1654
Tereziánský katastr 1748
Revisitace TK 1757
Josefský katastr 1785
Stabilní katastr 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Přináležející nemovitosti
Vlastníci gruntu
Nabývací listiny
Staré fotografie
Staré mapy
Rod Vlčků
Kdy přišli do vsi Rymaně
Tajemství příjmení
Rodokmen-vývod
Genografický původ
Urbář panství Mníšek (1647)
Soupis poddaných Čisovice 1651
  Berní rula Čisovice 1654
Tereziánský katastr Čisovice 1748
Revisitace TK Čisovice 1757
Josefský katastr Čisovice 1785
Stabilní katastr Čisovice, Rymaně 1840
Pozemkové knihy Čisovice, Rymaně
Fotografie předků
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 12.12.2004

Webmaster

 

Rod Vlčků

Urbář panství Mníšek (1647), ves Čisovice

Urbáře jsou jedny z nejdůležitějších pramenů pro poznání dějin panství, jednotlivých obcí a také podávají obraz o stavu poddaného obyvatelstva. Jde vlastně o soupisy vrchnostenských důchodů a požitků (příjmů peněžních a naturálních) z poddanských usedlostí. Rovněž se jim říkalo rejstříky úroční. Tyto knihy, které vedly vrchnostenské úřady, přinášely údaje o rustikálním (poddanském) hospodářství pro celé panství či statek. Dominikální (vrchnostenská) výměra půdy se neuvádí, bývají však popsány kostely, hrady, zámky, panské budovy a vrchnostenské dvory, často jsou přiloženy opisy listin a jiné písemnosti. Nejstarší urbáře vznikly na našem území koncem 12. století a v polovině 13. století.

Požitky (úrok nebo-li rentu) platili poddaní většinou 2x ročně na sv. Jiří (sv.Jana) a sv. Václava (sv. Havla) proto ourok svatojiřský, ourok havelský. Zpočátku byla renta naturální, později peněžní. Při každé větší změně poměrů se pořizovaly nové urbáře. Z urbářů se vyvinuly vesniské pozemkové knihy. Urbáře se vedly ve dvou formách, jednak komplexní seznam poddaných v rámci jednotlivé vesnice a rozpis jejich držby a platů anebo jako souhrnný urbář, uvádějící celkové povinnosti poddaných za celou vesnici nebo rychtu.

Urbář panství Mníšek je datován k roku 1650, ale po podrobnějším prozkoumání jeho obsahu zde nalezneme šacunky  již  z let 1647 (pro městečko Mníšek) proto je možné, že pochází již z konce tohoto roku, ale může se jednat o dodatečné vpisy. Urbář se zachoval v kožených deskách viz. obr.1 narozdíl od urbáře panství Dobříš, kde je pouze ve formě dvoulistů. Z obsahu je zřejmý velmi žalostný stav mníšeckého panství po třicetileté válce. Nalezneme zde také zajímavé opisy: " král Vladislav propouští mníšecké panství z manské povinnosti a předává je Janu Vratislavovi z Mitrovic do dědičného majetku", "právo v lesích dobříšských pro mníšeckou vrchnost viz. obr.2", "popis zámku mníšeckého a tvrze Velké Hraštice viz. obr.3".

Obr.1 Urbář panství Mníšek Obr.2 Práva v lesích dobříšských Obr.3 Zámek a tvrz

Pro rod Vlčků (Marhoulů) z Čisovic (Rymaně) je urbář panství Mníšek také důležitým pramenem. Je to patrně nejstarší zápis o tomto rodu.(dosud ale nevyčerpány všechny možnosti). Ve vesnici Čisovicích byli usedlí kolem roku 1650 Jan Marhoul (Marhul) nar.1619 a Jakub Marhoul (Marhul) nar.1629. Lze se domnívat, že to byli dokonce bratři (ze soupisu poddaných 1651 lze zjistit, že Janovi bylo 32 let a Jakubovi 22 let). Mladší Jakub zůstal asi v rodné chalupě jak tomu dříve bývalo a starší Jakub přešel na grunt Ziakovský viz. obrázek 4 a 5. Dovídáme se zde kolik měli oba strychů polí vorných a porostlích, kolik luk, jaké a kdy platili daně (ouroky) a kolik dní bylo roboty.

Obr.4 Grunt Ziakovský na němž Obr.5 Chalupa Marhulovská na
 nyní Jan Marhul níž nyní Jakub Marhul

Doslovný překlad obr. 4:

Grunt Ziakovský na němž
nyní Jan Marhul
 

Dědin vorných i porostlých pod...

36 strychů

Luk z nichž se sena nabývá......... 5 vozů
Ouročí při Sv. Jiří.................... 38 grošů
           při Sv. Havlu............... 38 grošů
           při Vánocích................ 36 grošů
Slepic.................................... 7a1/2 kusů
Ženný roboty beze stravy........... 1 den
   

Kliknutím na obrázky lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.