OBEC RYMANĚ

Kraj Středočeský, okres 3210 Praha-západ, katastrální území 697630 Rymaně


Úvod strana

Historie Události   Grunt N.C.1 www   CZ hokej


První písemná zmínka

Zemské desky

Urbář panství Dobříš (1610)

Soupis poddaných 1651

Berní rula 1654

Katastr tereziánský 1748

Revisitace TK 1757
Katastr josefský 1785
Katastr stabilní 1840
Pozemkové knihy 1734-1945
Digitalizace 2003
Staré mapy
Staré fotografie
Staré jednotky, měna

Správce obce
Pozemkový fond
Katastrální úřad
Dopravní spojení
Jízní řády PID
Vlak Praha-Dobříš
Mapa
Letecký snímek
Památky v okolí

Aktualizováno 02.06.2004

Webmaster

 

Historie obce

Zemské desky

Zemské desky jsou nejcennější historické prameny České republiky. Počátky desk zemských v Čechách spadají do let 1260-1278. Byly úzce spjaty s činností zemského soudu, původně pomocné písemné záznamy notáře zemského či písaře zemského soudu do kterých se zapisovaly půhony čili citace, to jest obeslání stran, nálezy a další procesní úkony. Desky zemské však podlehly 2.6.1541 velkému požáru, který zachvátil větší část Malé Strany, Hradčen i hradu. Ohně zůstaly ušetřeny pouze desky dvorské, desky soudu komorního a královská privilegia, z desk zemských pouze půhonný kvatern z let 1316-1324. Desky zemské byly vedeny v tzv. kvaternech (tenkrát pergamenových). Původně písař zapisoval vklady na složky listin do kterých byly postupně vpisovány další zápisy a tyto složky po čtyřech arších čili dvojlistech byly po popsání svázány v knihu s koženými deskami a proto jsou nazývány kvaterny. Kvaterny jsou nestejné velikosti. Od roku 1541 jsou pak nové zápisy prováděny pravidelně. Samostatná činnost deskového úřadu byla ukončena dvorským dekretem Josefa II. ze dne 14.8.1783 a přenesena na nový zemský soud. Desky zemské se staly správními knihami zemského soudu. Po roce 1851 v důsledku změn v roce 1848 (likvidace feudálních vztahů, zrušení poddanství) přestaly desky zemské existovat a po roce 1874 je nahradily pozemkové knihy příslušných katastrálních obcí, vedených u okresních soudů. Zápisy do zemských desek byly prováděny v předhusitské době v jazyce latinském od husitských dob začaly přibývat zápisy české a od roku 1495 měly být všechny zápisy výhradně české teprve od roku 1627 bylo možno vkládati a zapisovati také v německém jazyce.

Kvaternů zemských je celkem 1714, z toho větších desk je 1397, menších 254 a stavovských 63. Najdeme v nich trhové zápisy, poručenství a kšafty, svatební smlouvy, hlášení k dědictví, majestáty, královské konsensy k trhům, kvitance, zápisy dluhů, půhony, obeslání a žaloby, dílčí cedule, výpovědi aj. ale naleznou se tu také výčty vesnic šlechticova panství s podrobnými popisy zámků, kostelů, far, hospodářských budov a často i velmi obsáhlé soupisy poddaných takže zemské desky nejsou pouze zdrojem údajů o české šlechtě a jejích rodových výsad a pozemkového vlastnictví.

V deskách zemských nalezneme také patrně první dochovalou písemnou zmínkou o vesnici Rymani za vlády Rudolfa II. (1575-1612) konkrétně v deskách zemských velkých DZV 93 D14, zápis je z roku 1603! Jak je zřejmé Rymaně měla ještě v 1. polovině 17. století jméno Římaně=Římanova, jak je uvedeno v tomto zápisu: "uvázati se v zámek dobrzisky, městečko Dobrzisz .... v ves Chauzawu, v ves Rzimanij", ale toto jméno se depalatalizací změnilo již v polovině  17. století v Rymaně.  Starobylá jeho přípona svědčí o tom, že toto jméno vzniklo nejpozději v 15. století, kdy byla ta odvozovací přípona ještě živá a každý ji rozuměl.

 Originál zápisu z roku 1603 (v pondělí po svatém Lukáši):

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

Další  písemnou zmínkou o vesnici Rymani, nalezneme v deskách zemských velkých DZV 93 L19, zápis je tentokrát z roku 1606: "městečko Dobrzisz a vesnice .... Nowa, Rzimanie, Senecžnicze, Dušníky,...".  Rymaně je zde uvedena také pod jménem Římaně.

Originál zápisu z roku 1606:

Kliknutím na obrázek lze dokument zobrazit nebo stáhnout ve větším rozlišení !

<<Úvod strana>> <<Historie obce>> <<Události>> <<Grunt N.C.1>>


Optimalizováno pro 800x600 a vyšší, True color, MS IE 6.0

Copyright © Ing. Miroslav Vlček 2002. Všechna práva vyhrazena.